Trang chủ Sản phẩm Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Tại các doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề quan trọng, bắt buộc các nhà quản lý không ngừng tìm ra các giải pháp mới để tối ưu hoá nguyên vật liệu, tối ưu hoá nhân công, tối ưu hoá máy móc, kiểm soát hao hụt trong sản xuất, để có thể hạ giá thành sản phẩm, chủ động được nguồn lực và thời gian sản xuất.

Module quản trị sản xuất trong phần mềm ROSY được xây dựng bao gồm nhiều chức năng xử lý để có thể đáp ứng kịp thời các thông tin cho các câu hỏi thường được đặt ra trong quá trình vận hành sản xuất như:

 • Có bao nhiêu loại sản phẩm sẽ được sản xuất và sản xuất khi nào ?. Khi nào giao ?

 • Lượng nguyên vật liệu cần có cho sản xuất là bao nhiêu, và khi nào thì được đặt mua ?. Khi nào NVL về ?

 • Hao hụt trong sản xuất là bao nhiêu ?

 • Những kế hoạch, đơn hàng nào đang bị pending ?

Các chức năng chính :

Thiết lập định mức: Khai báo thành phần nguyên vật liệu và các yếu tố nhân công, máy móc, chi phí với lượng thích hợp để tạo ra sản phẩm.

 • Định mức nguyên vật liệu.
 • Định mức chi phí nhân công.
 • Định mức năng suất máy
 • Định mức khác (Điện, nước, khấu hao…..)
 • Cho phép copy định mức, import định mức từ excel.

Chiết tính giá thành (cost sheet): Kế thừa định mức để tính giá cho 1 sản phẩm, là căn cứ để báo giá tham khảo cho khách hàng.

Đơn hàng bán (SO):

Dữ liệu đơn hàng thông thường do bộ phận sale lập căn cứ vào yêu cầu trực tiếp từ khách hàng hoặc từ kế hoạch dự trữ hàng hoá. Từ thông tin đơn hàng, Bộ phận sản xuất sẽ lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp.

Các loại đơn hàng phổ biến tại các doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn hàng sản xuất dự trữ (Thông thường áp dụng đối với hàng tiêu dùng): Sản xuất theo kế hoạch dài hạn của cty.
 • Đơn hàng theo khách hàng đặt: (Thông thường áp dụng đối với SP có giá trị cao hoặc cho những khách hàng chuyên biệt)

Hệ thống phần mềm sẽ có nhắc nhở đơn hàng mới cho các bộ phận có liên quan.

Hoạch định nhu cầu Nguyên vật liệu:

 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng bán (SO) và dữ liệu từ bảng định mức đã thiết lập để tính toán lượng NVL cần thiết.
 • Một bảng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu là tập hợp nhu cầu NVL của nhiều đơn hàng bán (SO)

Lập kế hoạch sản xuất: bao gồm Kế hoạch sản xuất dài hạn & Kế hoạch sản xuất ngắn hạn:

 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng bán (SO) để lên kế hoạch sản xuất.
 • Đề xuất máy móc, chuyền sản xuất phù hợp với đơn hàng, căn cứ vào năng suất máy, số lượng nhân sự của chuyền và kế hoạch hoạt động của Máy.
 • Tính toán dự kiến thời gian kết thúc đơn hàng.

Quản lý cung ứng vật tư theo lệnh sản xuất

 • Kế thừa dữ liệu của Lệnh sản xuất để tạo yêu cầu NVL.
 • Tính lượng NVL cần thiết của một lệnh sản xuất.
 • Lên kế hoạch đặt mua NLV, nếu NVL dự trữ còn thiếu.
 • Phiếu yêu cầu cấp phát vật tư (Kế thừa lệnh sản xuất), cấp phát vật tư theo lệnh sản xuất.
 • Phiếu xuất nguyên liệu ra sản xuất: Phiếu xuất kế thừa lệnh sản xuất.

Thống kê sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất.

 • Thống kê sản xuất
 • Thống kê sản lượng thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu.
 • Thống kê chi phí: Điện hơi, nước, vật tư
 • Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất

Giải pháp ROSY cung cấp thông tin sản xuất kịp thời, giúp Người quản lý có thể theo dõi tình hình
sản xuất, tiến độ sản xuất để điều chỉnh kế hoạch SX và kiểm soát hao phí trong Sản Xuất
."

Tính giá thành:

 • Tập hợp chi phí và tính giá thành theo đơn hàng, Lệnh sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm, công đoạn, dự án.
 • Tiêu thức phân bổ chi phí chung linh hoạt: Theo chi phí NVL, định mức giờ công, hệ số cố định,…
 • Phân tích cơ cấu giá thành
 • Phân tích biến động giá thành qua các kỳ.
 • So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức

(Bảng khai báo định mức)

Hệ thống Nhắc việc:

 • Các lệnh sản xuất mới
 • Các lệnh sản xuất còn pending
 • Các đơn hàng còn pending

Hệ thống báo cáo:

 • Báo cáo theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
 • Báo cáo tiến độ thời gian thực hiện đơn hàng
 • Tình hình thực hiện đặt mua hàng theo lệnh sản xuất
 • Báo cáo theo dõi xuất vật tư theo LCP (LCP - PX)
 • Báo cáo theo dõi Lệnh cấp phát vật tư theo đơn hàng (SO - LCP)
 • Báo cáo vật tư thực xuất so với định mức theo từng lệnh sản xuất
 • Báo cáo so sánh LSX và TP (LSX - TP)
 • Báo cáo đơn hàng hoàn thành chưa nhập kho
 • Báo cáo chi phí định mức theo mã hàng
 • Báo cáo so sánh định mức sản xuất so với định mức mẫu