Trang chủ Sản phẩm Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

​Số liệu kế toán là bức tranh phản ánh rõ nét nhất sức khoẻ của một doanh nghiệp tại một thời điểm bất kỳ. Nghiệp vụ kế toán đi song hành với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để ghi chép, quy về tiền và thể hiện bằng hệ thống tài khoản để tổng hợp thành các sổ sách, báo cáo theo đúng quy định của chế độ kế toán.

Một phần mềm kế toán tốt cần phải được thiết kế đầy đủ các chức năng, tiện ích để giúp người dùng xử lý dữ liệu đúng logic kế toán, có thể đối chiếu, kiểm tra giữa báo cáo và chứng từ gốc, đúng chế độ của BTC ban hành và phải mang tính kịp thời. Phần mềm kế toán ROSY ngoài việc đáp ứng được các yêu cầu trên, phần mềm còn cho phép kế thừa dữ liệu để giảm bớt các thao tác nhập liệu. Ngoài ra, phần mềm ROSY còn cho phép lập các kế hoạch ngân sách, doanh thu, chi phí… Giúp cho Nhà quản trị không những có được thông tin kịp thời, chính xác cho việc ra quyết định mà còn hoạch định trước những hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

(Quy trình tổng quan Module kế toán tài chính)

Các chức năng của kế toán trong phần mềm ROSY:

1. Xây dựng danh mục nghiệp vụ:

Nhân viên kế toán sẽ là người xây dựng bảng định nghĩa toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh của 1 doanh nghiệp. Phần mềm cho phép khai báo thông tin hạch toán tương ứng với từng nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, Kho, kế hoạch, sản xuất…., người dùng có thể chọn mã nghiệp vụ phát sinh tương ứng, phần mềm sẽ tự động hạch toán và điền các dữ liệu đã khai báo trong nghiệp vụ vào chứng từ. Giúp người dùng thao tác nhanh chóng và tránh sai sót trong quá trình nhập liệu.                     

2. Kế thừa dữ liệu từ các bộ phận nghiệp vụ: để kiểm tra hạch toán, bổ sung các thông tin Giá, Thuế VAT, hạn nợ,…                           

3. Thực hiện các bút toán cuối kỳ:

  • Khấu hao TSCĐ-CCDC: Vào cuối mỗi tháng, phần mềm cho phép tính khấu hao & Bấm nút tạo phiếu hạch toán để chương trình tạo chứng từ tự động hạch toán khấu hao tài sản.

  • Hạch toán lương: Phần mềm cho phép tính lương từ Module HRM và bấm nút tự tạo phiếu hạch oán lương để chương trình tự động hạch toán lương.

  • Tính giá thành: Người dùng có thể thực hiện các bước tính giá thành theo các phương pháp đã khai báo và cập nhật giá thành vào các phiếu nhập kho thành phẩm.

  • Tính giá vốn: thực hiện tính giá vốn hàng xuất kho để chương trình xác định giá vốn hàng xuất và chương trình tự động cập nhật giá vốn vào các phiếu xuất kho hoặc hoá đơn bán hàng.

  • Chức năng tự động kết chuyển doanh thu, chi phí: Chương trình cho phép kết chuyển doanh thu, chi phí tự động. cho phép người dùng khai báo lại các thông tin kết chuyển của các tài khoản.

4. Hệ thống Reminder: hệ thống tự động nhắc nhở 1 số công việc mà người dùng phải kiểm soát như: hóa đơn đến hạn thu, trả, chứng từ chưa duyệt, doanh thu, chi phí,….

5. Hệ thống báo cáo: Hệ thống các báo cáo trong phần mềm ROSY đều có thể hiển thị ở dạng lưới & dạng biểu đồ, người dùng có thể Drilldown từ tổng hợp à chi tiết à chứng từ gốc. Có thể chọn hiển thị ở nhiều dạng biểu đồ.

                    

(Các báo cáo có thể hiển thị dạng biều đồ, người dùng có thể chọn loại biểu đồ, in biểu đồ từ phần mềm)

  • Báo cáo tài chính:

          Ø Bảng cân đối số phát sinh

          Ø Bảng cân đối kế toán

          Ø Kết quả hoạt động kinh doanh

          Ø Lưu chuyển tiền tệ theo 2 phương pháp

          Ø Thuyết minh báo cáo tài chính

          Ø Bảng tổng hợp thuế & các khoản phải nộp nhà nước

  • Báo cáo phân tích các chỉ số tài chính:

Ngoài các báo cáo tài chính, Phần mềm ROSY còn xử lý các dữ liệu kế toán nội bộ để tính toán các chỉ số tài chính như: Lợi nhuận trước thuế & Lãi vay(EBIT- Earning before interest & Taxes), ROE (Return on Equity): Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. ROA (Return on Asset): Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản, ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty, các hệ số hoạt động như số vỏng quay tổng tài sản, số vòng quay tài sản cô định, số quay hàng tồn kho, các hệ số đòn bẩy…..Cho phép người dùng có thể xem và khai báo công thức tính toán.