Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Bảo Trì Máy MócThiết Bị

Giải Pháp Bảo Trì Máy MócThiết Bị

Phương pháp thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Danh mục Vật Tư – Máy móc thiết bị: Danh mục Cụm thiết bị Danh mục Máy móc thiết bị Danh mục vật tư, phụ tùng ( đã có) Bảng thông tin lý lịch máy móc thiết bị Files tài liệu, hướng dẫn sử dụng MMTB Mẫu biểu báo cáo

- Cập nhật lý lịch máy móc thiết bị, ngày sản xuất, nước sản xuất, công suất, công năng , tham số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng máy

- Lặp kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ cụm thiết bị, thiết bị, 

- Lặp kế hoạch dự trù vật tư, linh kiện thây thế

- Reminder ngày đến hạn bảo trì, thây thế thiết bị, bảo dưỡng định kỳ.

- Nhật ký sửa chữa – bộ phận thực hiện sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng

- Cập nhật tình trạng Thiết bị - đề xuất phương án sửa chữa, thay thế Lập đề nghị mua sắm Vật tư – linh kiện

 

- Theo dõi kế hoạch, kết quả thực hiện bảo trì, theo ngày giờ, nhân viên thực hiện, biện pháp sửa chữa

- Cập nhật lại ngày bảo hành, bảo trì tiếp theo, khai báo ngày đến hạn nhắc bảo trì

- Phân loại sữa chữa trong kế hoạch, ngoài kế hoạch

- Báo cáo theo dõi nhật ký bảo trì bảo dưỡng

- Đánh giá lại tình trạng tài sản, máy móc thiết bị

Giải pháp ERP ROSY quản trị máy móc thiết bị là một trong những modulle quan trọng và gắng kết đồng bộ với các giải pháp quản trị tài chính, sản xuất, giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của DN mình.