Trang chủ Sản phẩm Quản lý TSCĐ - CCDC

Quản lý TSCĐ - CCDC

Quản lý TSCĐ – CCDC hỗ trợ người dùng trong việc quản lý & sử dụng tài sản một cách hợp lý. Phân hệ này cho phép người dùng khai báo nguồn gốc tài sản, khai báo tăng giảm tài sản, tính khấu hao tài sản, quản lý trạng thái luân chuyển tài sản cũng như các báo  cáo về tài sản giúp nhà quản lý có cái nhìn và đánh giá khách quan nhất về việc sử dụng tài sản cũng như công cụ dụng cụ trong công ty.

Các chức năng chính:

Khai báo hồ sơ tài sản:

 • Số thẻ
 • Năm sản xuất
 • Nước sản xuất
 • Công suất
 • Số năm khấu hao

Xác định nguyên giá:

 • Hao mòn
 • Số tháng khấu hao
 • Mã nguồn vốn: tự có, vay..
 • Bộ phận sử dụng

Quản lý tài sản

 • Khai báo tài sản theo nhiều nguồn định nghĩa
 • Xác định nguyên giá, giá trị hao mòn tài sản
 • Điều chỉnh khấu hao khi sửa chữa hoặc thanh lý tài sản
 • Luân chuyển tài sản, CCDC theo mục đích sử dụng
 • Cho phép chọn phương pháp khấu hao, phù hợp với từng loại tài sản
 • Theo dõi thông tin, trạng thái tài sản
 • Tính khấu hao theo định kỳ thời gian khai báo
 • Tạo chứng từ tự động, phân bổ chi phí khấu hao vào giá thành sản xuất
 • Thanh lý tài sản, xác định giá trị còn lại, xử lý khấu hao theo phương pháp phù hợp
 • Theo dõi trạng thái tài sản cho thuê tài chính, thuê ngoài phục vụ sử dụng
 • Cho phép kế thừa dữ liệu các tài sản đã được mua từ bộ phận khác để tính khấu hao

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản

Hệ thống Nhắc việc.

 • Tài sản tăng trong tháng
 • Công cụ dụng cụ phân bổ trong tháng
 • Công cụ dụng cụ giảm trong tháng
 • Công cụ dụng cụ tăng trong tháng
 • Tài sản khấu hao trong tháng
 • Tài sản giảm trong tháng

Hệ thống Báo cáo:

 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định
 • Thẻ tài sản cố định
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ tổng hợp tài sản cố định
 • Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình
 • Tình hình tăng giảm tài sản thuê tài chính
 • Tình hình tăng giảm tài sản vô hình
 • Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ